Kids Lifestyle

Wygraj dowolne łóżeczko od Pinio. Zabawa start :)

comes after (3) Pokaż nam zdjęcie i wygraj dowolne łóżeczko marki Pinio! * Zrób zdjęcie związane ze snem, wszystko o czym pomyślisz, tylko od Ciebie zależy jak nam go pokażesz. Na zdjęciu należy umieścić kartę, tabliczkę, chmurkę itp. po prostu napis: #pinio #modelsoutfit #konkurspinio. Nie będziemy oceniać jakości zdjęć, a Waszą kreatywność, pomysłowość i chęć zabawy. Do dzieła!

Wszystko co należy zrobić by bawić się z nami to:
1. Zrób zdjęcie* wstaw i oznacz pod nim: #konkurspinio #modelsoutfit #pinio
2. Polub Model’s Outfit i Pinio na FACEBOOK’U
3. Dodaj Twoje zdjęcie w komentarzu pod plakatem konkursowym i zaproś 3 znajomych (możesz dodawać dowolną ilość zdjęć, nie większą niż 5 sztuk, jednak za każdym razem zapraszając minimum 3 inne osoby.
3* Jeśli wolicie korzystać z portalu INSTAGRAM to zrobcie to samo, czyli:
Zrób zdjęcie, wstaw i oznacz #konkurspinio #pinio #modelsoutfit (możesz dodać 5 zdjęć maksymalanie jednak za każdym razem zapraszając 3 inne osoby).
3a. Obserwuj Modelsoutfit i Pinio_meble
Oznacz ‪#‎Modelsoutfit‬#‎pinio_meble #konkurspinio
3b. Wstaw/Udostępnij na swoim profilu instagram naszą grafikę konkursową.

Konkurs trwa do 04.12.2015 r. więc masz dużo czasu żeby wziąć udział w naszej zabawie i wygrać dowolne wybrane przez  Ciebie łóżeczko od marki PINIO.

Liczymy na Waszą kreatywność. Zdjęcie nie musi być profesjonalne! Konkurs organizowany jest również na naszych instagramach, żebyście łatwiej mogli dzielić się z nami waszymi zdjęciami.

 

REGULAMIN KONKURSU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1.Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod
Zdjęcie związane ze snem. Celem konkursu jest wybór najciekawszego
zdjęcia przedstawiającego temat Konkursu.
§ 2
1.Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest producent mebli, marka
Pinio, działający pod adresem www.pinio.com.pl zwany dalej Organizatorem Konkursu.
§ 3
1.Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie
serwisu Facebook.com, Intagram a dostępny jest na profilu
Organizatora https://www.facebook.com/meblepinio https://www.facebook.com/modelsoutfit oraz na stronie internetowej www.modelsoutfit.pl orazwww.pinio.com.pl
§ 4
1.Konkurs ma charakter ogólnopolski i trwa do 04.12.2015r.
II. UCZESTNICY KONKURSU
§ 5
1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, tj. posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, które w dniach do 04.09.2015 r. (do godziny
22:00)  zamieszczą na swoim facebooku i/lub Instagramie zdjęcie obrazujące
hasło konkursowe.
§ 6
1.Uczestnikami Konkursu może być każdy a niepełnoletnie osoby proszone o zgodę pisemną rodziców.
§ 7
1.Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane
osobowe oraz zdjęcia przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu
będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także
przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
2.Umieszczenie pod swoją pracą hashtagu #modelsoutfit i #pinio #piniokonkurs  (tj. zgłoszenie pracy
do konkursu) równoznaczne jest z przekazaniem praw autorskich przesłanej pracy
Organizatorowi Konkursu. Prace te mogą być wykorzystywane przez Organizatora w
trakcie jak i po zakończeniu Konkursu.
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§ 8
1.Wybór najlepszego zdjęcia zostanie dokonany przez Organizatora.
2.Jury w drodze głosowania wybierze 1 najlepszą fotografię i nagrodzi ją.
§ 9
1.Aby przystąpić do Konkursu należy:
·         zapoznać się z Regulaminem Konkursu (wysłanie zdjęcia jest równoznaczne
z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu),
·         zamieścić zdjęcie – pracę konkursową facebooku lub instagramie i umieścić
pod nią hashtag #modelsoutfit  #pinio #piniokonkurs
dodatowo należy spełnić pozostałe kryteria wymienione wyżej.
2.Zgłoszone do Konkursu zdjęcie nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych
lub naruszających dobra osobiste innych osób. Organizator zastrzega sobie prawo
do selekcji przesyłanych przez uczestników Konkursu zdjęć oraz odmowy
ich umieszczenia na stronach konkursowych w przypadku, gdy uzna, że ich treść może
naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób
trzecich.
W szczególności Organizator będzie usuwać zdjęcia o charakterze erotycznym,
pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim.
3.Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest zaprezentowanie
za pomocą fotografii tematu konkursowego – sposób ujęcia
tematu jest dowolny.
4.Każdy z uczestników Konkursu może wysłać dowolną ilość zdjęć jednak nie większą niż 5 sztuk za każdym razem zapraszając 3 nowe osoby do zabawy.
5.Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone
do Konkursu zdjęcie jest jego własnością i zostało wykonane przez niego samego, oraz
że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo
do wysyłania go na Konkurs.
6.Uczestnik umieszczając zdjęcie w konkursowym wpisie, udziela Organizatorowi
licencji na korzystanie z tego materiału, powielanie i rozpowszechnianie go w dowolnych
mediach.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 06.12.2015 r. O ile ta data nie będzie dniem powszednim – roboczym. To w pierwszy przypadający dzień możliwy.
8.Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowanie w formie notatki na
profilu https://www.facebook.com/meblepinio oraz https://www.facebook.com/modelsoutfit oraz na stornie internetowej www.modelsoutfit.pl
internetowej www.pinio.com.pl w zakładce aktualności.
9.O przyznaniu nagrody Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony przez
Organizatora za pośrednictwem serwisu Facebook bądz Instagram w ciągu 1 dnia od daty jego
wyłonienia.
10.Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości od
Organizatora, w informacji zwrotnej potwierdzić jej otrzymanie oraz podać dane (imię,
nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny), w celu wysyłki nagrody.
11.Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w pkt 10 powyżej, nie uda się uzyskać od strony
Zwycięzcy w określonym terminie, nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy
rezerwowej.
IV. NAGRODY
§ 10
1.W konkursie przewidziano 1 nagrodę: jedno łóżko z dowolnej kolekcji mebli
Pinio.
2.Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.
3.Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
4.Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy Konkursu w ciągu 30 dni od wyłonienia
laureata Konkursu przez Organizatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres
korespondencyjny
w Polsce, podany przez Zwycięzcę.
5.Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec
Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub
nieprawdziwe.
6.Nieodebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i
powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1.Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe
do wszystkich zgłoszonych do Konkursu zdjęć i prawa te nie są obciążone prawami osób
trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w ust.1.
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w
trakcie przesyłania materiałów konkursowych.
3.Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie
4.W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez Serwis Facebook
ani z nim związany. Właściciel Serwisu Facebook nie ponosi odpowiedzialności za realizację
Konkursu. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wszelkie dane osobowe przekazywane
w związku z Konkursem Uczestnik przekazuje Organizatorowi, a nie Serwisowi Facebook.
§ 13
1.Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie
pisemnej najpóźniej w terminie do 04.12. 2015 r
2.Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer
telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
Organizatorowi.
§ 14
1.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Sąd
Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego
trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na
profilu https://www.facebook.com/meblepiniohttps://www.facebook.com/modelsoutfit oraz na stronie www.modelsoutfit.plwww.pinio.com.pl w zakładce aktualności.

 

 

 

You Might Also Like

Brak komentarzy

Zostaw komentarz